Rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Ymchwil

October 8, 2014

Mae Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg yn agored i fyfyrwyr ôl-radd o bob prifysgol yng Nghymru, ac wedi’i theilwra’n benodol er mwyn cynnig hyfforddiant ymarferol i bob ymchwilydd gyrfa-gynnar – p’un a ydynt yn astudio ar gyfer gradd Meistr neu’n cynnal ymchwil ar gyfer doethuriaeth neu ymchwil ôl-ddoethurol. Gwybodaeth Bellach

Darperir 36 gweithdy sgiliau yn ystod semestr gyntaf y flwyddyn academaidd trwy gyfrwng 4 cwrs preswyl. Bydd y sesiynau yn ymdrin â materion megis trefnu a chynllunio eich ymchwil, trin a thrafod ffynonellau, dulliau ymchwil, sgiliau ysgrifennu academaidd, ayyb, yn ogystal â materion yn ymwneud â hyrwyddo gyrfa a chyflogadwyedd. Cynhelir y cyrsiau preswyl
mewn tair canolfan yng ngogledd, canolbarth a de Cymru, a daw’r Rhaglen i ben gyda chynhadledd ymchwil rhyngddisgyblaethol ar 24-25 Mehefin 2015 yng Ngregynog.

Darperir yr holl hyfforddiant yn rhad ac am ddim, a bydd y Coleg yn darparu llety ac yn cyfrannu at gostau teithio pawb fydd yn mynychu’r gwahanol gyrsiau. Rhagwelir cryn alw am le ar y cyrsiau hyn, felly fe’ch anogir i gofrestru cyn gynted ag y bo modd.

Ceir gwybodaeth lawn am y Rhaglen yn ogystal â ffurflenni cofrestru ar gyfer y gwahanol gyrsiau ar wefan y Coleg

Darperir yr hyfforddiant sgiliau ymchwil hwn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â sefydliadau addysg uwch Cymru. Hon yw’r unig raglen o hyfforddiant ymchwil a geir yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Tagged: unilife